Return to Platform 968 dias atrás

  • Comprimento: 5 minutos 27 segundos
  • Participantes: 31
  • Matanças: 131
  • Mortes: 170
  • PRETZ1 PRETZ1 colocou Pink Wool para Blue Team
  • PRETZ1 PRETZ1 colocou Purple Wool para Blue Team

Red Team 15 Vence

Perde Matanças Mortes
AC_Origins AC_Origins 24 6
BindunityBot_ BindunityBot_ 10 7
Za_p1 Za_p1 9 3
omodonchan omodonchan 5 9
Pumpkin_Aura Pumpkin_Aura 4 2
kotatu kotatu 3 2
napolincho napolincho 3 4
kunkunmine kunkunmine 1 3
Thouzer1966 Thouzer1966 1 5
KaiFukuda KaiFukuda 1 4
AIRI777 AIRI777 0 5
Rasted Rasted 0 2
tutupon tutupon 0 4
mc32768 mc32768 0 5
krewelIa krewelIa 0 0

Blue Team 16 Venceu

Perde Matanças Mortes
Sophie512 Sophie512 11 7
KpblCa KpblCa 8 2
ayaciru1 ayaciru1 7 1
_N4otaka_ _N4otaka_ 7 6
carki carki 5 5
Taichy1010 Taichy1010 4 5
marimo_rm marimo_rm 4 3
HIRYU07081939_jp HIRYU07081939_jp 4 4
kantarow kantarow 4 3
choco1022 choco1022 3 4
HurinKazan HurinKazan 2 10
yuta_veneno yuta_veneno 2 2
kkkei kkkei 2 5
PRETZ1 PRETZ1 2 1
hanzi811 hanzi811 1 0
D0nQuix0te D0nQuix0te 0 5