Mushroom Garden 1947 dias atrás

  • Comprimento: 14 minutos 36 segundos
  • Participantes: 27
  • Matanças: 318
  • Mortes: 358

Blue Team 14 Venceu

Perde Matanças Mortes
Teepo1000 Teepo1000 21 7
tyamame117 tyamame117 17 18
wafumo wafumo 16 9
kaname1970 kaname1970 12 17
mami626 mami626 11 14
JWs_kazu1203 JWs_kazu1203 9 10
shiruru1999 shiruru1999 6 9
F_C_O_H F_C_O_H 4 1
clock1114 clock1114 2 5
Eraser718 Eraser718 2 6
muppy_2100 muppy_2100 2 3
Hakurun Hakurun 1 7
yukojin yukojin 0 11
ppputtyo ppputtyo 0 13

Red Team 13 Vence

Perde Matanças Mortes
yutan_082 yutan_082 28 9
redkeito redkeito 27 16
henmiaki henmiaki 17 13
UKmosaic UKmosaic 17 5
FULLSHADOW FULLSHADOW 15 5
takaya712 takaya712 11 3
rikuharu rikuharu 8 13
shki1212 shki1212 8 11
tenkanomanuke tenkanomanuke 6 2
Maguro1suzi Maguro1suzi 5 2
ryuseiono10 ryuseiono10 5 6
shirokumakuntaro shirokumakuntaro 1 1
mitukix mitukix 0 2