Mysterious UFO 167 days ago

  • Length: 5 minutes
  • Participants: 9
  • Kills: 35
  • Deaths: 35

Orange Team 5 Win

Player Kills Deaths
Myboom Myboom 9 0
MatezK MatezK 7 1
Ares_3s Ares_3s 5 2
k0sikake k0sikake 3 2
NoahLeia NoahLeia 0 0

Purple Team 4 Lose

Player Kills Deaths
Furylfuramide Furylfuramide 3 9
kotori__ kotori__ 2 5
tagenkan tagenkan 1 9
sandcotton sandcotton 1 5